Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vaste afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder in de mondzorg.

1. Begrippen

Wat wordt in deze afspraken bedoeld met … Zorgaanbieder:  De  solistisch  werkende  zorgverlener,  de  rechtspersoon  die  bedrijfsmatig  mondzorg  verleent,  een  organisatorisch  verband  van  natuurlijke  personen die bedrijfsmatig mondzorg verlenen of doen verlenen of de natuurlijke  persoon die bedrijfsmatig mondzorg doet verlenen.  Cliënt: De natuurlijke persoon die mondzorg vraagt of aan wie mondzorg wordt verleend.  Zorgverlener: De natuurlijke persoon die de zorg verleent. Dit kan zijn de  zorgaanbieder zelf of een voor de zorgaanbieder werkende persoon.  Vaste afspraken: De in dit overzicht opgenomen vaste afspraken cliënt –  zorgaanbieder, die de relatie tussen de cliënt en zorgaanbieder regelen en  de rechten en plichten over en weer.   Vertegenwoordiger: De persoon of personen door wie de cliënt op grond van  de  wet  bij  het  sluiten  en  uitvoeren  van  de  behandelingsovereenkomst  wordt  vertegenwoordigd.  Patiëntenversie:  Zodra  de  definitieve  versie  van  de  Zorgstandaard  ‘Tandprothetische  zorg’  gereed  is,  stelt  de  ONT  in  samenspraak  met  de  Patiëntenfederatie Nederland  zo  snel mogelijk een patiëntenversie op. In  deze  versie  wordt  voor  (aanstaande)  patiënten  helder  beschreven  wat  zij  mogen  verwachten  van  tandprothetische  zorg en  welke  inzet  zo mogelijk  van  henzelf  wordt verwacht, teneinde gezamenlijk kwalitatief goede zorg te realiseren.  Wet:  Het  Burgerlijk  Wetboek,  in  het  bijzonder  de  Wet  op  de  geneeskundige  behandelingsovereenkomst, vastgelegd in de artikelen 7:446 t/m 7:468 BW en de  Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Behandelingsovereenkomst:  De  overeenkomst  inzake  geneeskundige  behandeling  ‐  in  deze  algemene  voorwaarden  verder  aangeduid  als  de  behandelingsovereenkomst ‐ is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon  of  een  rechtspersoon,  de  hulpverlener,  zich  in  de  uitoefening  van  een  geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt  tot  het  verrichten  van  handelingen  op  het  gebied  van  de  geneeskunst,  rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van  een  bepaalde  derde.  Degene  op  wiens  persoon  de  handelingen  rechtstreeks  betrekking hebben wordt verder aangeduid als de cliënt.  Prijsopgave:  Een  voor  de  cliënt  vrijblijvend  aanbod,  bestaande  uit  een  mondeling  of  schriftelijk  overzicht  van  activiteiten  ter  uitvoering  van  een  behandeling en de daarbij behorende tarieven.  Praktijk: De behandelruimte van de zorgaanbieder, inclusief wachtkamer, balie  of andere ruimtes waar de cliënt als onderdeel van de behandeling gebruik van  maakt.  Incident: Een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de cliënt heeft  geleid of nog kan leiden. Wanneer zijn de in deze algemene voorwaarden opgenomen afspraken van toepassing? 1. Deze afspraken zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst  tussen u en de zorgaanbieder.  2. Veel wat in deze afspraken staat is ook wettelijk al zo geregeld. Als  deze afspraken afwijken van wat ook al door een wet geregeld is, dan  heeft de wettelijke bepaling altijd voorrang.  Met wie maakt de zorgaanbieder afspraken als ik daar zelf niet toe in staat ben? De zorgaanbieder maakt de afspraken dan met uw vertegenwoordiger of  curator. De mogelijkheden van vertegenwoordiging van cliënten worden  geregeld in de wet, specifiek in de artikelen 7:450, 7:447 en 7:465 van het  Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd komt dat er dan meestal op neer dat de  afspraken met uw partner of kind worden gemaakt, tenzij er een door de  rechter benoemde “vertegenwoordiger” is.  Ik weet helemaal niets van deze afspraken af. De zorgaanbieder heeft mij nooit verteld dat die golden. Wat nu? De zorgaanbieder moet u vooraf vertellen dat deze afspraken bestaan en  waar u ze kunt nalezen. Heeft hij dat niet gedaan dan zijn ze op de  behandelingsovereenkomst tussen u en de zorgverlener niet van  toepassing.  Mag ik met mijn zorgverlener andere afspraken maken dan hierboven genoemd? Ja, dat kan. Ook de zorgverlener mag andere afspraken voorstellen. Maar  die moeten dan wel schriftelijk bevestigd worden door de zorgverlener en u  moet het er mee eens zijn.  Wijziging afspraken 1. Deze afspraken cliënt‐zorgaanbieder mondzorg kunnen slechts  worden gewijzigd door de Organisatie van Nederlandse  Tandprothetici (ONT), de Consumentenbond en de  Patiëntenfederatie Nederland.  2. Iedere twee jaar zullen deze algemene voorwaarden door de in lid 1  van dit artikel genoemde partijen worden geëvalueerd en waar nodig  aangepast. 

 

2. De overeenkomst

Wat wordt geregeld in de behandelingsovereenkomst? In de behandelingsovereenkomst staan de met u overeengekomen  afspraken en voorwaarden die gelden voor de zorg‐ en dienstverlening aan  u. Daarnaast kan de zorgaanbieder nog aparte betalingsvoorwaarden  hebben.  Hoe komt de behandelingsovereenkomst tot stand? 1. Doordat u zich inschrijft bij de zorgaanbieder.  2. De inschrijving gebeurt na een eerste consult, waarin een anamnese  is afgenomen en u de door de zorgaanbieder benodigde verdere  informatie heeft verstrekt (NAW gegevens, Burgerservicenummer  e.d.).  3. Bij het inschrijven moet u zich legitimeren met een geldig  legitimatiebewijs.  4. De zorgaanbieder gaat na of er sprake is van vertegenwoordiging zoals is bedoeld in artikel 3 van deze afspraken, en ook of er voor u  sprake is van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. 

 

3. Informatie

Welke informatie moeten zorgaanbieders altijd geven? Uw zorgaanbieder zorgt er in ieder geval voor dat u, voor dat u zich bij hem  inschrijft, op zijn website of op een andere manier informatie kunt lezen  waardoor u goed kunt kiezen tussen verschillende zorgaanbieders, dus  bijvoorbeeld informatie over welke behandelingen hij aanbiedt, maar ook  over de tarieven en de kwaliteit, en de ervaringen van andere cliënten met  die zorg. Maar ook informatie over:  a) naam en functie van de bij de zorgaanbieder werkende zorgverleners  (bijvoorbeeld het BIG registratienummer indien van toepassing). b) hoe en met welke andere zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt als  deze bij de behandeling betrokken moeten zijn.  Daarnaast over praktische zaken als:  a) het adres, de openingstijden en de bereikbaarheid van de praktijk.  b) het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg.  c) deze vaste afspraken en de door de zorgaanbieder gehanteerde  betalingsvoorwaarden.  d) hoe en waar u eventuele klachten kunt indienen.  e) eventuele zaken die iets zeggen over de kwaliteit van werken zoals  een inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTp).  Wat moet ik de zorgaanbieder vertellen? De zorgaanbieder heeft er ook recht op informatie van u te krijgen.  Bijvoorbeeld:  a) over uw gezondheid en het gebruik van geneesmiddelen (of  wijzigingen daarin tijdens de inschrijving bij deze zorgaanbieder) of  bezoek aan een andere (mond)zorgaanbieder of andere zorgverlener.  Die informatie heeft de zorgaanbieder nodig om u goed te kunnen informeren, behandelen en eventuele risico’s te kunnen inschatten.  Maar ook moet u de zorgaanbieder informeren over:  b) wie uw vertegenwoordiger is of als zich daarin iets wijzigt.  c) of er sprake is van een schuldsaneringsregeling.  Welke informatie geeft de zorgaanbieder over een mondonderzoek of behandeling? 1. Uw zorgaanbieder licht u duidelijk en als u dat wilt schriftelijk in over:  a. het voorgenomen onderzoek.  b. de voorgestelde behandeling.  c. welke andere behandelingsmogelijkheden voor uw  mondprobleem zijn.  d. het verloop van onderzoek of de behandeling en eventuele  (mond)problemen.  2. De kosten van het onderzoek of de behandeling.  3. Als de kosten € 250 of meer zijn, ontvangt u schriftelijk en/of digitaal  een prijsopgave. Indien dit niet mogelijk is, informeert de  zorgaanbieder u mondeling over de kosten van de behandeling tenzij  ook dat niet mogelijk is. Ook adviseert de zorgaanbieder u om bij uw  verzekeraar na te gaan of de kosten van de behandeling onder uw verzekering vallen.  4. Soms moet de zorgaanbieder tijdens de behandeling besluiten af te  wijken van de eerdere afspraken. Dat kan ook gevolgen hebben voor  de kosten. U zal over die afwijking worden geïnformeerd, tenzij dit  redelijkerwijs niet mogelijk is.  5. De zorgaanbieder geeft duidelijke informatie over de reden van de  voorgeschreven medicatie.  6. De zorgverlener vraagt u altijd of u de informatie heeft begrepen en  of er nog vragen zijn. Bij kinderen past de zorgaanbieder de  informatie bovendien aan de leeftijd aan.  Mag ik een andere zorgaanbieder vragen om zijn mening over de behandeling, een zogenaamde second opinion? 1. Als u een andere zorgaanbieder wilt vragen om zijn mening over de  voorgestelde behandeling dan kunt u dat altijd doen. De kosten van  zo´n second opinion zijn wel voor uw eigen rekening of van uw  verzekeraar.  2. Als u er om vraagt geeft de zorgaanbieder u informatie die nodig is  voor de second opinion (bijvoorbeeld foto’s). 

 

4. Zorgdossier en privacy

Is er een zorgdossier en hoe weet ik wat daar in staat? Ja. In het zorgdossier bewaart de zorgaanbieder gegevens over u die van  belang zijn voor het nakomen van de overeenkomst. Het zorgdossier blijft  bij de zorgaanbieder, maar u kunt altijd vragen dit in te zien, aan te passen  of om een kopie vragen. Voor de kosten van een kopie mag de  zorgaanbieder deze wel in rekening brengen (tot een wettelijk  gemaximeerd bedrag).  Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van een zorgdossier? De zorgaanbieder houdt zich bij het bewaren van het zorgdossier aan de  geldende wet‐ en regelgeving. Voor gegevens in verband met een  geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn van vijftien jaar, of  zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. De zorgaanbieder neemt verder de  Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in acht.  Waarvoor mag de zorgaanbieder mijn gegevens gebruiken? De zorgaanbieder gebruikt uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is  voor:  • het bijhouden van uw dossier.  • de financiële afwikkeling en controle.  Verder mag de zorgaanbieder alleen noodzakelijke en voor zover mogelijk,  geanonimiseerde gegevens gebruiken voor:  • bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening,  waaronder ook valt de onderlinge toetsing met collega’s.  • onderzoek naar calamiteiten en bij intern gemelde incidenten, dit  teneinde kwaliteit te verbeteren.  • opleiding of onderwijs.  Kan ik een verzoek doen tot het vernietigen van (een deel van de) gegevens in mijn dossier? Ja, dat kan. Als u zo’n verzoek doet, vernietigt de zorgaanbieder uw  gegevens in principe binnen drie maanden. Alleen als het bewaren van die  gegevens van belang is voor iemand anders dan u zelf. of als vernietigen  van de gegevens wettelijk niet mag, zal de zorgaanbieder dat niet doen.  Laat mijn zorgaanbieder mijn zorgdossier door anderen inzien? Nee, dat doet de zorgaanbieder niet. Zonder uw schriftelijke toestemming  mogen anderen geen inzage krijgen of gegevens uit het zorgdossier  ontvangen, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer de  Inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt.  Onder anderen worden niet verstaan:  a) medewerkers van de zorgaanbieder en andere zorgverleners, voor  zover dit voor een verantwoorde mondzorg/dienstverlening  noodzakelijk is en voor zover inzage noodzakelijk is voor de  taakuitoefening van de betreffende medewerker of zorgverlener.  b) de vertegenwoordiger van de cliënt voor zover inzage van gegevens  noodzakelijk is voor de uitoefening van diens taken.  Kunnen andere patiënten meekijken of meeluisteren? De zorgaanbieder moet er voor zorgen dat uw privacy tijdens de  behandeling gewaarborgd wordt en hiervoor voorzieningen treffen.  Wie kunnen bij een handeling aanwezig zijn? Als de zorgaanbieder een behandeling uitvoert waarvan redelijkerwijs kan  worden verwacht dat die door u als inbreuk op uw privacy kan worden  ervaren, dan zorgt de zorgaanbieder er voor dat dat met uw toestemming  gebeurt of dat dat buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt.  Anderen zijn niet:  • de zorgverlener zelf of degenen van wie de medewerking bij de  uitvoering van de handeling ook noodzakelijk is.  • uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde.  Wanneer de zorgaanbieder van plan is om bij een behandeling of een  gesprek een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig te laten zijn,  dan zal u daarvoor voorafgaand toestemming gevraagd worden. 

 

5. Kwaliteit en afspraak

Protocollen richtlijnen en veldnormen De zorgaanbieder levert zorg en diensten met inachtneming van de geldende  normen, richtlijnen en protocollen voor de mondzorg.  Gekwalificeerd personeel 1. De  zorgaanbieder  waarborgt  dat  bij  de  uitvoering  van  de  behandelingsovereenkomst  uitsluitend  gekwalificeerd  en  bekwaam  ondersteunend  personeel  wordt  betrokken en  dat  ook  zij  handelen volgens de normen, protocollen en richtlijnen.  2. De zorgaanbieder zorgt er voor dat het voor de cliënt duidelijk is welke  functie de betrokken medewerkers vervullen.  Zorgplicht De zorgaanbieder heeft ten opzichte van de cliënt een zorgplicht.   Dit houdt in dat de zorgaanbieder in ieder geval:  1. zorgt voor continuïteit van noodzakelijke zorg bij zijn afwezigheid voor  zover nodig;  2. zorgt  voor  een  actueel  overzicht  van  de  door  de  zorgaanbieder  verrichte handelingen in het patiëntendossierdossier;  3. afspraken maakt met ketenpartners over afstemming, samenwerking en verantwoordelijkheden in de zorg aan de cliënt.  Betrekken van derden bij het uitvoeren van (onderdelen van) zorg De  zorgaanbieder kan,  in  het  kader  van  de  behandeling,  derden  opdracht  geven tot de levering van diensten of producten. De zorgaanbieder betracht  hierbij  zorgvuldigheid  en  informeert  de  cliënt  hierover.  De  zorgaanbieder  blijft naar de cliënt toe verantwoordelijk voor het totaal van de behandeling.  Informeert de zorgaanbieder u over incidenten? Als er een incident in de behandeling is geweest waar u merkbare gevolgen  van heeft of kunt hebben,  a) neemt de zorgaanbieder daarover na het ontdekken van het incident  direct contact op met u.  b) onderneemt de  zorgaanbieder wat nodig is om eventuele negatieve gevolgen van het incident voor uw gezondheidssituatie weg te nemen  of te beperken.  c) verzamelt  de  zorgaanbieder  in  aanvulling  op  het  ter  beschikking stellen  van  een  volledig  dossier,  andere  gegevens  die  behulpzaam  kunnen zijn bij het vaststellen van de feiten.  d) verleent  de  zorgaanbieder  medewerking  aan  een  door  u  gewenste  second opinion.  Zodra de toedracht van het incident bekend is, informeert de zorgaanbieder  u duidelijk over aard en toedracht van het incident en wordt dit in uw dossier  opgenomen.

 

6. Betalingsvoorwaarden

(Hoe) moet ik betalen voor de zorg- en dienstverlening? 1. De zorgaanbieder maakt eventueel gebruik van  betalingsvoorwaarden. Indien van toepassing, dan zijn deze bij het  sluiten van de behandelingsovereenkomst aan u kenbaar gemaakt.  Hierin is in ieder geval opgenomen of, en zo ja van welke, er van een  factorings‐ en clearingbedrijf gebruik wordt gemaakt voor het  versturen en/of incasseren van de nota’s en de consequenties  daarvan voor wat betreft vragen en opmerkingen ten aanzien van de  nota.  2. Uit de betalingsvoorwaarden blijkt welke betalingstermijnen en  sancties bij niet‐betalen worden gehanteerd.  3. De zorgaanbieder kan de rekeningen rechtstreeks doorsturen aan de  verzekeraar. Indien deze niet betaalt stuurt de zorgaanbieder de  rekening alsnog rechtstreeks naar u. Vanaf het moment van  doorsturen naar u geldt opnieuw de van toepassing zijnde volledige  betalingstermijn. 

 

7. Einde overeenkomst

Wanneer eindigt de behandelingsovereenkomst? De behandelingsovereenkomst eindigt:  • op de einddatum als in behandelingsovereenkomst is genoemd.  • als u en de zorgaanbieder dat allebei willen; in dat geval wordt de  beëindiging schriftelijk vastgelegd.  • bij uw overlijden.  • als deze door u of door de zorgaanbieder onder de hieronder  omschreven voorwaarden wordt opgezegd.  • door ontbinding door de rechter.  Als er bij de beëindiging al behandelingskosten en materiaal‐ en  techniekkosten zijn gemaakt, voor zover deze bij de betreffende behandeling afzonderlijk in rekening worden gebracht, moet u deze kosten  nog betalen.  Kan ik de behandelingsovereenkomst opzeggen? U kunt de behandelingsovereenkomst op elk moment opzeggen. U moet de  opzegging met een e‐mail of een brief sturen naar de zorgaanbieder.  Kan de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst opzeggen? De zorgaanbieder mag de behandelingsovereenkomst per brief en met  inachtneming van een redelijke opzegtermijn alleen opzeggen als:  • de zorgaanbieder de zorg die u nodig heeft niet (meer) kan of mag  verlenen, bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat  de zorgaanbieder geen goede zorg meer kan bieden.  • de zorg niet langer nodig is.  • u de verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst niet nakomt of  u zich zodanig gedraagt dat het voor de zorgaanbieder niet (meer)  mogelijk is om een goede behandeling te geven; de zorgaanbieder moet dan naar redelijkheid proberen om de redenen voor de  opzegging met u te bespreken en u wijzen op de klachten‐ en  geschillenregeling.  • u een betalingsachterstand heeft, tenzij er medische redenen zijn om  de behandeling niet te stoppen. De zorgaanbieder moet u dan eerst  op uw tekortkoming hebben gewezen en moet aangeven dat de  behandeling zal worden opgeschort of dat u voortaan contant moet  betalen.  • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die wij met u  hebben besproken. 

 

8. Klachten en geschillen

Wat kan ik doen met een klacht over de zorgaanbieder? De zorgaanbieder heeft een op de wet gebaseerde klachtenregeling die te  vinden is op de website van de zorgaanbieder. U kunt deze klachtenregeling  ook op papier krijgen. Daarin staat ook vermeld hoe u contact kunt leggen  met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.  Wat als mijn klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld? Ook kunt u direct naar de geschilleninstantie als van u in redelijkheid niet  verwacht kan worden dat u de klacht eerst bij de zorgaanbieder indient.  Welke procedure geldt er bij een geschil? Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost heeft u 12 maanden de tijd  om een geschil aanhangig te maken bij de Stichting Geschilleninstantie  Mondzorg indienen. Deze op de wet gebaseerde geschillenregeling is te  vinden op de website van de zorgaanbieder. U kunt deze ook op papier  krijgen. De geschilleninstantie behandelt klachten en claims en kan een  schadevergoeding toekennen van ten hoogste € 25.000.  De klachten‐ en geschillenregeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit,  klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en afgestemd met consumenten‐ en  patiëntenorganisaties.  Kan ik ook naar de rechter? U kunt er altijd voor kiezen om de rechter in te schakelen. 

Contact

Tandprothetische praktijk Bergsma
Peter van Thaborplein 10
8701 EW Bolsward

0515- 745031

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.